» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • Michał Piech ALUSTAL
  43-215 Studzienice, Kosów 34
  43-215 Jankowice, Kl. Szewczyka 1
  NIP: 6381337402
 • E-mail:sklep@alustal.eu
 • Telefon531315504
  881539026
 • Godziny działania sklepucodziennie 7.00 - 17.00, w soboty 8.00 - 13.00

Informacje

Zmiana języka

PolskiAngielski

Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin Sprzedaży - Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość oraz warunki wykonania ogrodzeń.
"A"
I. Postanowienia Ogólne:

1.     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Michał Piech ALUSTAL z siedzibą w Studzienicach, ul. Kosów 34 oraz sklepu w Jankowicach przy ul. Klemensa Szewczyka 1, posługującą się numerem NIP 6381337402 i REGON 240911023.
2.     Sprzedaż odbywa się bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w ALUSTAL , zwanym dalej Klientem, a Michał Piech ALUSTAL ,  zwaną dalej Sprzedawcą.
3.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie ALUSTAL. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez  Michał Piech ALUSTAL jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.


II. Przedmiot Sprzedaży


5.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane w sklepie oraz na stronach WWW sklepu internetowego ALUSTAL (zdjęcia prezentowane mogą być poglądowe dla danego asortymentu).
6.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie oraz sklepie internetowym ALUSTAL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
7.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego ALUSTAL  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
8.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego ALUSTAL
9.     Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
o    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,
10.   Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
11.  Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Michał Piech ALUSTAL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
12.  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
13.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
14.  Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
15.  Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Michał Piech ALUSTAL, 43-215 Jankowice, ul. Klemensa Szewczyka 1 lub elektronicznie na adres sklep@alustal.eu. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Michał Piech ALUSTAL traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia. 


16.  Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez sklep internetowy. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
17.  Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
o    dokonywania zakupów w sklepie internetowym ALUSTAL
o    jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
o    jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
o    opiniowania sprzętu,
18.  Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
19.  Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
20.  Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklepu ALUSTAL i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
§  realizacji umowy  przez Sprzedającego,
§  informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy ALUSTAL
o    akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego ALUSTAL
o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
21.  Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
22.  O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie / kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy ALUSTAL Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu ALUSTAL z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu ALUSTAL
23.  Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.alustal.eu z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie / potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy ALUSTAL.
24.  W celu zakupu produktów w sklepie internetowym ALUSTAL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia. Dokumenty jakościowe i deklaracje zostaną wydane klientowi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ALUSTAL, chyba, że strony ustaliły inaczej.
25.  Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.


IV. Dostawa.


26.  Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym ALUSTAL realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
27.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Pocztą Polską na wskazanym przez Klienta adres.
28.  Klient może także odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym po uprzednim kontakcie tel. 531315504.
29.  Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik.
30.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
31.  W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie  i poinformowaniu go o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwości odstąpienia od umowy wraz ze  zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
32.  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
33.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
34.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@alustal.eu (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz bezpośrednio w firmie kurierskiej.
35.  Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem sklep@alustal.eu (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkody.
36.  W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
37.  W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
o    wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,
o    umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
o    zgłoszenie tego faktu do Nas w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez adres sklep@alustal.eu a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
38.  Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić natychmiast po odebraniu przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić natychmiast do Nas ten fakt po odbiorze przesyłki pod adresem sklep@alustal.eu


V. Prawo do odstąpienia od umowy. 


39.  Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@alustal.eu. Termin 14-to dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
40.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi kupującemu lub odbierającemu towar w sklepie osobiście oraz w wypadkach:
o    świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-o dniowego terminu,
o    dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
o    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
o    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
o    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
o    uszkodzenia produktu.
41.  Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym ALUSTAL posiada opakowania ochronne.
42.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
43.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
44.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
45.  Uprawnienia i  obowiązki określone w pkt. 40-46 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).


VI. Reklamacje


46.  Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
47.  W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
48.  W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej
 www.alustal.eu w panelu klienta co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
49.  Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
50.  Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
51.  W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego.
52.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
53.  Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
54.  Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
55.  Odbiór reklamowanego towaru następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
56.  Dokument wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
57.  Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
58.  Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
59.  W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

"B"

 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA MONTAŻU OGRODZENIA Z SIATKI PRZEZ FIRMĘ ALUSTAL.

Najczęściej spotykanym typem ogrodzeń w Polsce są ogrodzenia wykonane z siatki ogrodzeniowej. Wynika to z faktu, iż siatka ogrodzeniowa daje najlepsze właściwości ochronne przy stosunkowo niedużej cenie. Dodatkowym atutem jest fakt, że jest ona łatwa w montażu.

Do wykonania prostego ogrodzenia wystarczą praktycznie trzy elementy:siatka, słupki i drut naciągowy . O ile z tych podstawowych elementów da się wykonać ogrodzenie, o tyle lepiej jest zaopatrzyć się w dodatkowe akcesoria do montażu siatki. Wówczas jej montaż będzie dużo łatwiejszy, szybszy, a końcowy efekt nieporównywalnie lepszy.
Do takich akcesoriów należą: naciągacze do drutu, przelotki, pręty napinające i inne drobne akcesoria.


1. Przygotowanie terenu
Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, należy odpowiednio przygotować teren. Aby ogrodzenie wykonane było poprawnie, ważne jest aby montaż ogrodzenia przeprowadzać dokładnie i precyzyjnie. Należy usunąć wszelkie ewentualne przeszkody. Teren obficie porośnięty roślinnością, należy uporządkować do tego stopnia, aby (przynajmniej w linii ogrodzenia) nie znajdowały się na nim żadne niepotrzebne chaszcze itp. Należy zaznaczyć granicę ogrodzenia tak, aby możliwe było jego poprowadzenie dokładnie według planu. Do przygotowanych dołów wkłada się słupki a następnie zalewa w miarę rzadkim betonem. Plantowanie i równanie terenu oraz podsypywanie pdmurówki wykonywane jest odpłatnie wg ustaleń z klientem.

2. Osadzanie słupków
Standardowo słupki do siatki ogrodzeniowej montuje się w odległości około 2,5m od siebie. Nie jest to oczywiście regułą, gdyż można je rozstawiać szerzej (nawet do 3m) lub węziej, jednak odległość 2,5m jest tutaj optymalna.
Dla ogrodzeń o wysokości do 1,5m przewiduje się słupki o długości pół metra większej niż wysokość siatki. Przygotowuje się pod nie doły o średnicy około 20cm i głębokości min50cm. Następnie po przygotowaniu otworów ustawia się w nich słupki pośrednie. Wstępnie słupki wystarczy wypoziomować tylko mniej więcej, gdy zostanie już to zrobione, zalewa się je betonem na tyle rzadkim, aby możliwe było jego wniknięcie w jak najdrobniejsze szczeliny.
Zgodnie z dobrą praktyką poszczególne odcinki ogrodzenia zaczyna się od zamontowania słupków narożnych (słupki po ustawieniu należy zalać betonem w celu usztywnienia) i początkowych. Jak wiadomo na takie słupki przychodzi największa siła naprężająca, dlatego, mimo większej średnicy samego słupka (opcjonalnie za dopłatą), muszą one być dodatkowo wyposażone w podpory (tzw. słupki podporowe). Pomiędzy takimi słupkami wyciągnąć żyłkę murarską lub sznurek w celu wyznaczenia dokładnie prostego odcinka ogrodzenia.


Słupki podporowe montuje się do słupków za pomocą specjalnych zaczepów i obejm. Słupek podporowy powinien być zamontowany pod kątem nie mniejszym niż 30 stopni do podpieranego słupka narożnego. Powinny się one łączyć mniej więcej na 1/2 wysokości słupka narożnego. W szczególnych przypadkach (np. długi odcinek, odcinek z bramą itp.) stosuje się dodatkowy słupek podporowy podparty na dole (nad fundamentem lub nad podmurówką) słupka kolejnego i ok 10cm od góry narożnego. Słupek (słupki) podporowy przykręca się do słupka narożnego za pomocą specjalnych zaczepów.

3. Poziomowanie i wyrównywanie słupków
Zanim beton, którym zalano słupki zacznie wiązać należy je dokładnie ustawić. Aby wypoziomować słupki należy dostosować ich górną krawędź do jednej linii naznaczonej np. żyłka murarską. W celu wypionizowania słupków należy każdy słupek po kolei ustawić do pionu posługując się przy tym poziomicą. Tak ustawione słupki należy zabezpieczyć przed możliwością ich osunięcia lub pochylenia i pozostawić na ok 3 dni. W tym czasie montuje się podmurówką (jeżeli dotyczy).

 

4. Zakładanie siatki ogrodzeniowej
Po 3 dniach od osadzenia słupków, beton związał już na tyle mocno, że możliwe jest zamontowanie siatki i drutów naciągowych. Montaż siatki ogrodzeniowej zaczyna się od słupka narożnikowego bądź początkowego. Na początku przez pierwsze oczka siatki należy przełożyć pręt naprężający i zamocować go na zamocowanych wcześniej śrubach z oczkiem tak aby siatka po zagięci prętów końcowych była od3 do 10 cm nad gruntem lub podmurówką w celu uniknięcia odkształceń przy zmianach temperatury.
Gdy początek siatki jest już przymocowany do słupka możemy ją rozwijać (lekkie siatki, krótkie odcinki) mocując kolejno do każdego słupka pośredniego za pomocą drutu do zaplatania lub opasek. Przy pozostałych siatkach i długich odcinkach siatkę należy wcześniej całą rozwinąć na danym odcinku ogrodzenia i stawiać ją rozwiniętą przy ogrodzeniu i przymocowujemy ją do kolejnych słupków jw..
Ważne jest, aby przed przymocowaniem siatki do słupka maksymalnie ją uciągnąć. Do uciągania siatki nie potrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia. Wystarczy uciągać ją rękami, przy każdym słupku. Należy przy tym uważać, aby jej nie powyciągać i zniekształcać. Jeśli siatka wykonana jest z cieńszego drutu można ją uszkodzić przez nierozważne uciąganie.
Siatka ogrodzeniowa dostarczana jest w rolkach o określonej długości 10m,15m,20m,25m. Siatkę ogrodzeniową można jednak bez problemu łączyć w jedną bez straty na jej wytrzymałości. Miejsce łączenia jest niezawuażalne i połączone siatki tworzą jedną strukturę.

 

5. Mocowanie drutu naciągowego
Montowanie drutu zaczynamy od wybranego słupka początkowego bądź narożnikowego. W zależności od ilości drutów naciągowych (zaleca się aby druty naciągowe montowane były co 50cm wysokości ogrodzenia), na wysokości każdego przewidzianego drutu naciągowego montuje się napinacz wraz z opaską mocującą i śrubą z oczkiem. Drut przeciągamy przez oczka siatki (górny i dolny zawsze w pełnym oczku czyli drugim, aby uniknąć wyciągnięcia przy ewentualnym rozpleceniu się siatki). Jeśli napinacz mocowany jest nie na słupku początkowym, ale na narożnym, na opaskę należy nałożyć dodatkowe oczko (uszko) do zamocowania na tej samej opasce napinacza w drugim kierunku.
Drut naciągowy powinien być w ten sam sposób zakończony na drugim słupku narożnikowym, bądź na słupku stabilizującym (słupki stabilizujące są montowane w ogrodzeniach gdzie jeden bok ma długość powyżej 50mb lub na specjalne życzenie klienta przed wyceną ogrodzenia). Przy czym na słupku stabilizującym nie ma potrzeby montowania prętów napinających. Zamiast opaski mocującej z dodatkowym oczkiem, można użyć dwie opaski, natomiast napinacz można przymocować do nich za pomocą śruby.
Gdy wszystkie napinacze zostaną już przymocowane, montuje się na nich drut naciągowy. W tym celu jego końce przekłada się przez otwory w napinaczach. Następnie za pomocą klucza okręca się kołowrotkiem napinacza tak długo, aż drut uzyska wystarczające naprężenie. Napinacz posiada skuteczny mechanizm samoblokujący, nie ma więc potrzeby jego dodatkowego blokowania. Ponieważ drut naciągowy na obu końcach mocuje się do naciągacza dobrze jest naciągać go jednocześnie z obu stron. Wówczas drut napręża się jednakowo na całej długości, eliminując ryzyko zerwania.
Gdy drut zostanie już uciągnięty, należy przymocować go do słupków pośrednich za pomocą przelotek montowanych śrubami samowiertnymi. Przykręcając przelotki w słupkach pośrednich należy zwrócić uwagę czy drut idzie dokładnie poziomo, a ewentualny zwis zredukować na każdym słupku (dopuszcza się nierówności do 1%).

6. Wykończenie
Gdy siatka zostanie już cała przymocowana do słupków, a ogrodzenie przybierze praktycznie końcowy wygląd pozostaną już tylko czynności wykończeniowe, aby montaż był zakończony. Jeżeli zostało ustalone i ujęte w cenie ogrodzenia podsypywanie i plantowanie.

 

7. Gwarancja
Gwarancja obejmuje ogrodzenie i wady (niedokładności) powstałe podczas montażu przez okres 3 m-cy od dnia zakończenia robót oraz 12 m-cy na elementy (gwarancja producenta). Naprawie gwarancyjnej nie podlegają szkody powstałe w wyniku działania natury (mrozy, wiatr, grad, powódź itp.) oraz uszkodzenia mechaniczne(również drobne zarysowania powstałe przy montażu). Gwarancja traci ważność w przypadku ingerowania w ogrodzenie przez osoby trzecie (dodatkowe montaże elementów nie zakupionych w naszym punkcie) bez naszej pisemnej zgody. Wszystkie reklamacje muszą być przesłane pisemnie. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 10 dni roboczych.
Prawo do reklamacji przysługuje klientom, którzy mają uregulowane płatności za wykonane usługi.

Ważne. Klient zamawiając u nas ogrodzenie i/lub płacąc zaliczkę oświadcza, że akceptuje powyższe warunki. Wszelkie inne wykonania można negocjować przed wyceną ogrodzenia i/lub przed rozpoczęciem poszczególnego etapu robót - w takich przypadkach wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferty.
 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).